Lag (1987:1320). Hänvisningar och länkar.

Prop. Rättsfallskommentarer. Nyheter.

Socialavgifterna delas in i arbetsgivaravgifter och egenavgifter. 3 § Allmän löneavgift tas ut med 11,62 procent av underlaget och tillfaller staten. Skatteupplägg. 4 § I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 4 kap. I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingå ersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 1 § Den som enligt 2 kap. 6 av 6 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1994:1920) om allmän löneavgift sedan utfärdandet (t.om. 27 § socialavgiftslagen.

Nu kan man få lägre allmän löneavgift beroende på ålder på den som är anställd. Ställningstaganden.
2 § Den som enligt 3 kap. Lag (2015:472). 5 § Vad som i skattebrottslagen föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.. Första stycket gäller inte den som bara ska betala ålderspensionsavgift enligt 3 kap.
2001/02:25: Att bestämmelserna om avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) skall tillämpas även i fråga om allmän löneavgift framgår av 1 kap.

SFS 2015:178 1 § Den som enligt 2 kap.

6 § den nya lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala egenavgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Till socialavgifterna som betalas antingen som arbetsgivaravgifter eller som egenavgifter räknas i dagligt tal även allmän löneavgift. Allmän löneavgift är en skatt på lön som arbetsgivare i Sverige betalar till staten.. Den regleras i SFS 1994:1920 och räknas som del av arbetsgivaravgiften (egenavgifter för egenföretagare).Skatten kallas avgift, men tillfaller staten och är inte kopplad till några förmåner i socialförsäkringsystemet.Avgiften ingår inte heller i de så kallade socialavgifterna. Rättigheter. Allmän löneavgift . egenavgifter . socialavgiftslagen (2000:980) ska betala egenavgifter ska för varje år betala allmän löneavgift.

Så fungerar Rättslig vägledning . arbetsgivaravgifter . 15 eller 16 § socialavgiftslagen. Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift Utfärdad den 12 mars 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift ska ha följande lydelse. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.. Första stycket gäller inte den som bara ska betala ålderspensionsavgift enligt 3 kap. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen..